• مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

    http://karafarini.ut.ac.ir/

  • مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    http://iec.aut.ac.ir/